مشاوره مالی در کسب و کار

مشاوره مالی در کسب و کار

مشتریان گرامی شرکت نقشه جامع صنعت علاوه بر دریافت خدمات مدیریتی مورد نیاز، از خدمات های ویژه نیز برخوردار می گردند که از آن جمله می توان به دریافت مشاوره مالی در خصوص مدیریت بهای تمام شده، مدیریت ریسک به ویژه ریسک مالی، بررسی صحت، سلامت و کاستی های سیستم موجود و ارائه راهکار های مناسب  و مدیریت امور مالیاتی و بیمه اشاره نمود.

در واقع با استفاده از خدمات و مشاوره مالی با کیفیت و جامع مالی، این امکان برای مدیریت به وجود می آید  تا ضمن تمرکز بر روی فعالیت اصلی به منظور ارتقای موقعیت رقابتی خود از خدمات مشاوره ارزشمندی برخوردار گردند.

الف : هزینه یابی و مدیریت بهای تمام شده

در محیط  کسب و کار رقابتی مدیریت بهای تمام شده نه تنها برای افزایش سود بلکه به منظور افزایش توان رقابتی دارای اهمیت ویژه ای است. از طرف دیگر تصمیم گیری در خصوص عرضه محصولات جدید بدون توجه به هزینه تولید در عرضه و سود حاصله ممکن نیست. ما با ارائه مشاوره مالی در خصوص هزینه یابی و مدیریت هزینه تمام شده به ویژه تدوین و اجرای نظام مدیریت بهای تمام شده با امکان سنجش سود آوری مشتریان به شما برای ارتقاء جایگاه ، خدمات می دهیم.

ب: سیستم های حسابداری و مالی

 داشتن اطلاعات مالی جامع ،به روز و بر اساس استانداردهای حسابداری از نیاز های موفقیت در هر کسب وکاری است.

مشاوره مالی در کسب و کار

مشاوره مالی در کسب و کار

  و هر گونه کمبود در این زمینه منجر به اتخاذ تصمیمات نادرستی خواهد شد که اثرات نامطلوبی بر کسب و کار خواهد داشت.ارائه خدمات حسابداری ،آموزش و ارزیابی کارکنان بخش حسابداری و نظارت بر فعالیت های انها بخش دیگری از خدمات ما می باشد .ارائه مشاوره در خصوص سیستم های مالی  و استقرار آن ، اطمینان از صحت عملیات مالی به ویژه با استقرار سیستم کنترل داخلی بوجود گزارشات مالی جامع به منظور تصمیم گیری و تامین کننده نیاز مراکز دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی  همچنین کنترل  و تایید اسناد مالی به منظور جلوگیری از اشتباهات  و تقلب از مزایایی است که ما در اختیار شما  قرار می دهیم.

پ:برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از نقدینگی به طریق معرفی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه  مدت  

دیون  تعهدات و دریافت مطالبات در زمان مقرر و همچنین  تامین مالی کوتاه وبلند مدت کم هزینه و همکاری در اجرای این برنامه ها خدمت دیگری است که امکان بهره وری بهتر شما را از نقدینگی فراهم مینماید.

ت:امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی

در دنیای کسب و کار امروزی استفاده از مشاورین مالیاتی و بیمه به منظور استفاده از مشوق ومعافیت های قانونی برای کاهش مالیات پرداختی، اطمینان از انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از جرائم ناشی از قصور از آن به عنوان راه حلی کامل شناخته شده است. ما را با ارائه راه حل های مناسب وهمچنین همکاری در انجام تکالیف قانونی در خصوص امور مالیاتی و بیمه از مرحله تشکیل پرونده و دفاع از حقوق آنان در هیات های حل اختلاف و تجدید نظر ،این اطمینان را به شما میدهیم تا با فراغت از نگرانی های انجام تکالیف قانونی ،تمرکز خود را بر فعالیت های اصلی کسب و کار خود معطوف کنید.

ث: تحلیل کسب و کار

تحلیل گزارشات  وصورت های مالی به منظور بهبود عملکرد کسب و کار برای حضور موثر و ارتقای موقعیت در محیط کسب و کار به عنوان ابزاری کار امد برای تامین نیاز کسب و کار خواهید دانست.همچنین به منظوور افزایش سود آوری  وتمرکز بر فعالیت های ارزش آفرین  و ارتفاء موقعیت رقابتی،تحلیل کسب و کار یکی از ابزار های بسیار مفید و ضروری است.تحلیل رقبا و محیط کسب و کار که در کنار ارائه راه حل های بهبود در جهت رشد و بالندگی کسب و کار به شما کمک خواهد کرد.

ج:تنظیم بودجه نقدی و عملیاتی  سازمان

مشاوره مالی در کسب و کار

مشاوره مالی در کسب و کار

پیشنهاد نحوه تخصیص منابع به مصارف شرکت،در چند مدل ارائه شده و جهت تصمیم گیری و اجرایی شدن بودجه آن تصویب می گردد.همچنین با تهیه این بودجه ،نتایج مالی برنامه ها و فعالیت های طرح ریزی شده،در دوره معین شده مشخص می گردد .به این ترتیب مقایسه نتایج واقعی با نتایج مالی طرح ریزی شده امکان پذیر خواهد بود و معمولاً امکان واکنش های سریعتری را در مقابل مسائل فراهم خواهد کرد.

بودجه طرحی است که نحوه تخصیص کار آمد و اثر بخش منابع محدود واحد تجاری،در یک دوره معین را تعیین می کند.

جهت دریافت مشاوره مالی با تماس بگیرید.

شماره تماس: ۷۷۶۲۸۰۰۰

مشاوره مالی در کسب و کار

کسب و کار

توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

راه های توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار صنعتی

خدمات توسعه کسب و کار